4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelet

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014 (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában,   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §,  alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 98549 ezer forintban állapítja meg.

 3. §

 A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 a) Költségvetési bevételek                                  84949 e Ft

aa) Önkormányzatok működési támogatásai       45244 Eft

ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről      16020 Eft

aba) helyi önkormányzatoktól                                               3000   Eft

abb) elkülönített állami pénzalaptól                                       12980 Eft

asbc) Tb alaptól                                                                        40     Eft

ac)Közhatalmi bevételek                                                      20705 Eft

ad) Működési bevételek                                                         2980 Eft

ada)Szolgáltatások ellenértéke                                                460  Eft

adb)Tulajdonosi bevétel                                                        2500  Eft

adc)Kamatbevétel                                                                      20  Eft

b) Finanszírozási bevételek                                                  13600 Eft

ba) Pénzmaradvány előző évi                                              13600 Eft

  (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 98549 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:   96049 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:  2500 e Ft.

  A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

 4. §

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              90574 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              16569 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   3079 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  20322 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         11150 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:              34694 e Ft

      af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kivülre:             4240 eFt

      ag) tartalékok                                                                       520 Eft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          7975  e Ft

      ba) beruházások,                                                                   1419 e Ft

      bb) felújítások                                                                      6556 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                 

f) finanszírozás                                                                                              0 eFt

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 94349  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4200 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

 

 (3) Az önkormányzat összesített kiadásából

a) működési kiadások: 90574 e Ft,

b) felhalmozási kiadások: 7975 e Ft.

 

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

 (5) A helyi önkormányzat 

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1419 eFt

 b) felújítási kiadások felújításonként: 6556 eFt

 A beruházások részletezését célonként 3. melléklet tartalmazza.

A felújítások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza.

 (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 5. melléklet tartalmazza, melynek összege 11150 eft. A közvetett támogatások összegét a 5. melléklet tartalmazza.

 (7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

 (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg.

 (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

 (10) Az önkormányzat normatív támogatását 9. melléklet tartalmazza.

 (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

 (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet.

 (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

 (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 13600 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre.

 5. §

 A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 520 eFt, a céltartalék 0 eFt.

 6. §

 A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

  1. A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
  2. A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
  3. A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
  4. A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
  5. A rendelet 14.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

 E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014.  költségvetési év során kell alkalmazni.

 

Kelt: Pölöske,  2014 május 6

 

 Tóth Tivadar György               Kanizsai Mónika

polgármester                            jegyző

 

 Záradék:

 A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2014. május 6.

P.H.

 

                                                                                              Kanizsai Mónika

                                                                                                     jegyző

 

Mellékletek

  1. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2014. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként

 2. melléklet a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2014. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként

 3. melléklet a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai

 4. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

 5. melléklet  a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege

 6. melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

 

 

Pölöske önkormányzati képviselők listája

Tóth Tivadar György polgármester
Papp László Tamás alpolgármester
Horváth János képviselő
Rosta Tibor képviselő

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.